• Câu hỏi: CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM VỀ VI KHUẨN?

    Asked by Dương Ngọc Nhi to Uyên on 6 Th5 2016.
    • Hình chụp: Nhã Uyên Phan

      Nhã Uyên Phan answered on 6 Th5 2016:


      Bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn có nhiều lắm. Nếu em muốn tìm hiểu kỹ hơn về một bệnh/nhóm bệnh nào đó có thể đặt câu hỏi ở đây ha

Các bình luận