Hồ sơ

Hình chụp:

Nhã Uyên Phan

Chỉ còn gặp nhau vài 30 phút thôi, vài 30 phút thôi là xa nhau rồi...