Hồ sơ

Hình chụp:

Chung Thế Hào

Sao không ai đặt câu hỏi cho mình vậy? Buồn quá đi thôi :(